ELGÓR + HANSEN S.A

W dniu 03.09.2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy ELGÓR+HANSEN S.A., a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w zakresie kształcenia zawodowego uczniów prowadzonego w Szkole.

Porozumienie zakłada, że Strony będą promować szkolnictwo zawodowe, mając jednocześnie na uwadze realizację przez ELGÓR+HANSEN S.A. polityki związanej z tworzeniem pozytywnego wizerunku Spółki jako przyjaznego pracodawcy w celu pozyskiwania nowych pracowników,  szczególnie wśród ludzi młodych.

W ramach współpracy zostanie utworzona w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. Nikoli Tesli klasa patronacka w zawodach technik elektryk, technik mechatronik oraz  technik informatyk wspierana przez ELGÓR+HANSEN S.A., w celu zapewnienia optymalnych warunków kształcenia uczniów Szkoły oraz przygotowania ich do praktycznego wykonywania zawodów. Uczniom umożliwi się odbywanie praktyk zawodowych i staży zawodowych w ELGÓR+HANSEN S.A. na podstawie ustaleń Stron, mając na uwadze jednocześnie potrzeby Szkoły i możliwości produkcyjne ELGÓR+HANSEN S.A.. Firma będzie fundować uczniom klasy patronackiej stypendia, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w przyjętym Regulaminie, umożliwiać uczniom podjęcie pracy po zakończeniu nauki w Szkole. Porozumienie zostało podpisane przez Henryka Jurczyka – Prezesa Zarządu i Dariusza Macierzyńskiego – Wiceprezesa Zarządu ELGÓR+HANSEN S.A. oraz Krystiana Biadacza – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3.