Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

PROJEKTY REALIZOWANE

 W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekty unijne: 

 

 • PROJEKT MONUMENT of FRIENDSHIP

  Międzynarodowy projekt Monument of Friendship  będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu Erasmus + na lata 2014-2020, działanie: Program Partnerstwa strategiczne, Akcja Partnerstwa strategiczne współpraca szkół (termin realizacji: 1.09.2017-31.08.2018).

  Projekt Monument of Friendship,  czyli Pomnik przyjaźni jest wspólnym projektem dwóch szkół – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie i Friedrich - Dessauer - Schule w niemieckim Limburgu. W projekcie zorientowanym na działanie będzie uczestniczyła grupa około 50 uczniów i nauczycieli z Niemiec i Polski.

  Działania projektowe obejmują przygotowanie monumentu przedstawiającego dwie postaci, podające sobie dłonie na znak przyjaźni. Pomnik zbudowany ze stali, wyposażony w silnik elektryczny, napędzany energią słoneczną, sterowany smartfonem, będzie symbolizował połączenie przeszłości z przyszłością, a także tradycji z nowoczesnością. Użycie innowacyjnych technologii umożliwi uczniom bezpośredni kontakt z najnowocześniejszymi zdobyczami techniki. Pozwoli im sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną oraz, co ważniejsze, możliwość jej zastosowania w praktyce.

  Główne cele projektu to: rozwinięcie kompetencji językowych uczestników, podniesienie szans na globalnym rynku pracy, jak również podwyższenie gotowości do mobilności  w zjednoczonej Europie.

  Do tej pory grupa niemieckich nauczycieli dwukrotnie odwiedziła naszą Szkołę w czasie tak zwanych spotkań roboczych. Były one poświęcone przygotowaniu wniosku do Narodowej Agencji programu Erasmus +  oraz opracowaniu planu działań projektowych.

  W dniach 26.11-01.12.2017 r. odbędzie się spotkanie uczniów i nauczycieli obu szkół w siedzibie ZSTiO Nr 3. Zostanie opracowanych kilka propozycji projektu posągu, a następnie wybrany najlepszy z nich. Na kolejnym spotkaniu, w maju 2018 roku w Limburgu, posąg zostanie wykonany przez uczniów i ich opiekunów, a następnie umieszczony na dziedzińcu niemieckiej szkoły. Powstanie także miniatura pomnika, która stanie  na terenie naszej Szkoły.


   

 • TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE IM. NIKOLI TESLI W CHORZOWIE SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia, praktyczne przygotowanie uczniów do pracy zawodowej lub studiów wyższych, podniesienie poziomu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy i ich umiejętności kreowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie stają się pracownikami poszukiwanymi przez pracodawców. W ramach projektu będą realizowane zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia przygotowujące egzaminów zawodowych, staże i kursy doskonalące, wyjazdy do przedsiębiorstw i spotkania z pracodawcami, warsztaty z doradztwa zawodowego, szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, specjalistyczne kursy zawodowe dające dodatkowe uprawnienia zawodowe, takie jak SEP i SCADA, oraz kurs prawa jazdy kategorii B. W ramach projektu Szkoła pozyska nowoczesne wyposażenie stanowiska dydaktycznego i zestawy przyrządów pomiarowych dla mechatroników i elektryków.

 

Wartość projektu: 603 146,69 zł

Dofinansowanie projektu: 572 989,36 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 512 674,69 zł oraz z dotacji celowej budżetu krajowego 60 314,67 zł.

 

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli szkołą pozytywnego wyboru to tytuł kolejnego projektu unijnego realizowanego w naszej Szkole w latach 2016 – 2018. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, zaś jego budżet wynosi ponad 600 tyś.

Głównym celem projektu jest poszerzenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oczekiwanych na rynku pracy, lepsze dopasowywanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych.

2. Zajęcia z przedmiotów zawodowych dla zainteresowanych.

3. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego.

4. Zewnętrzne kursy kwalifikacyjne: SEP, SCADA, prawo jazdy kat. B.

5. Dodatkowe zajęcia dla uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym: spotkania z praktykami zawodu, wizyty u przedsiębiorców, udział w Festiwalu przedsiębiorczości WSB.

6. Wakacyjne staże zawodowe.

7. Wyposażenie pracowni zawodowych w TME.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie otrzymują dodatkowe możliwości rozwoju, a Szkoła wzbogaci się o nowe wyposażenie pracowni zawodowych: elektrycznej i mechatronicznej.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu rozpoczęły się zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli. Opracowany został także harmonogram wyjazdowych spotkań z pracodawcami. W najbliższym czasie czeka nas rekrutacja na kursy kwalifikacyjne – SEP, SCADA oraz prawo jazdy, by uczniowie klas maturalnych mieli szansę wziąć w nich udział.

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy